Your browser does not support JavaScript!
校訓

校訓

 

校訓無私謂之「公」
無欺謂之「誠」
無怠謂之「勤」
無華謂之「樸」


此四美德,用之於學,則可涵養德性,厚植根基,為一優良之學生,施之於教,則可敬業樂群,增強信念成一典型之教師,推己及人,蔚成風氣,則又可收化民成俗之效、興國建邦之功。爰鑑於此,遂以之為校訓焉。